دل تنگی های من
^_^ملودی تلخ تنهایی^_^
» حماقت :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» من :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» دلم :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» دوست داشتن :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» دل تنگی های من :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» خیلی.خیلی.دوست دارم < :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» تنها... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» درد... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» حوصله... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» ناباب.... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» من همانم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» ای خدا... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٠ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» ای کاش :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» روزولنتاین :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» خدایا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» می خواهم بدانم...»»» :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» لحظه خوب نیایش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» کاش بودی ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» ادم های ساده... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» تنهایی من.....__! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» شعرهایم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» be salamati>>> :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» بی تابم.....ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» خدایا؟.....ّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ....... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» دوست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» وابستگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» چرای«» :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» :::::::::میدونم::::::::«» :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» خدایا...»»»»««««« :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» من»« :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» »»این روزا«« :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گاهی»... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» صدا»» :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» حس قشنگیه....» :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
| | مدیر |