من همانم

تو مقصری، اگر من دیگر ” منِ سابق ” نیستمپـسمن را به “مـن” نبودن محکوم نکن !منهمـانم که درگیـر عشقش بودییـادت نمی آید؟من همانـمحتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم …

/ 1 نظر / 14 بازدید