عــزیز دلم ....

چه تفاوتی میکنــد آنســوی دنیــا باشیم ؛

یا فقط چند کوچــه آن طرف تــر ؟!

پــای عشق که در میان باشد ،

دلتنگــی دمــــار ِ آدم را در مــی آورد ... !!!


/ 1 نظر / 9 بازدید
سارا

[قلب]عالیه