»»این روزا««


این روزا خیلی تنهام، خیلی داغونم

هست کسی که مثل من دلش
 

نه برای کسی،
 

نه برای عشقی،
 

نه برای جایی…
 

نه برای چیزی!
 

بلکه دلش برای خودش تنگ شده…
 

برای خود خودش!؟
 برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا پورهمت

****میگفت پات وای میسم حره من حرفه.......رفت راست میگفت حرفش فقط حرفه.... ****کاش حداقل جوانمردی میکردی و مهربانیم را بهانه ی رفتن نمیکردی تا مجبور نشوم هرروز سنگ را نشان دلم بدهم و بگویم اگر مثل این بودی او نمیرفت...