من»«

من عاشقانه هایم را

روی همین دیوار مجازی می نویسم !
 

از لج تـو . . .
 


از لج خـودم . . .
 

که حاضر نبودیم یک بار
 

این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !
 می گویند : سـاده نیست . . .

گذشتن از کسى که گذشته هایت را ساخته و آینده ات را ویران کـرده ...!!!
 

امـا من گذشتم . . .
 

/ 1 نظر / 10 بازدید
سارا پورهمت

او از من راحت گذشت ...اگر خداهم راحت از او بگذرد قیامت را من ب پا میکنم