دلم

دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت
؛


پــُـر از جــایِ خــالـیِ
♥تـــو♥


پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ
تـــو


پــُـر از خــاطـراتِ قــدم
زدن


در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا
تــ♥ـــو


پــُـر از حــس
پــرواز


پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو

حــــسرت یــــک شاخه گــــل مــــونـــده تــــو دلـــــم

/ 0 نظر / 16 بازدید