لحظه خوب نیایش

گریه کم کن ، گریه کم کن، پیرهـن تازه به تن کن

از پرنـده  پـر بگیـر و هـوای  خانـه ی  مـن  کن

نشو خامـوش و فراموش که صـدای هــم صـدایی

دل دریا رو تــو داری ،  تـویی  معنـای  رهـایی

لحظـه ی خـوب نیایش ، دارم از خـدا یه خواهش

بر سر دل های سـوختـه ، بکشه  دسـت  نوازش

لحظه ی خـوب نیایش ، دارم از خــدا یه خواهش

بر سر دل های  سوخته ،  بکشه  دست  نوازش

می خوام هنگامه به پا شه ، فصـل تازه ای بنا شه

همـه دیوارا بریزن ، هــر چی عاشقـه  رهـا  شه

لحظه ی خـوب نیایش ، دارم از خدا یه  خواهش

بر سر دل های سوختـه ،  بکشه  دسـت  نوازش

/ 0 نظر / 11 بازدید