می خواهم بدانم...»»»

 

آنگاه که غرور کسی را له میکنی

آنگاه که کاخ آرزو های کسی را ویران میکنی

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

آنگاه که حتی گوشت را میبندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

آنگاه که خدا را میبینی و بنده اش را نادیده میگیری

میخواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز میکنی؟؟؟

تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟؟

((سهراب سپهری))


/ 0 نظر / 12 بازدید