# جملات_عاشقانه

تنهایی

      تنهــــایــی یعـــنی:     ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"      
/ 0 نظر / 8 بازدید

خدایا؟.....ّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ

خدایا آسمانت چه مزه ایست ؟؟؟ من که فقط زمین خوردم . . . .     خدایـــا " تنها " نگذار     دلـــــــــــی را که هیچ کس " ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید