# جملات_عاشقانه

تنهایی

      تنهــــایــی یعـــنی:     ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"      
/ 0 نظر / 5 بازدید