تنهایی

 

 

 

تنهــــایــی یعـــنی:

 

 


ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،


و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،


کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید